REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

ȘCOLII “GEORGE EMIL PALADE”, AN ȘCOLAR 2015-2016

 

În anul școlar 2015-2016 Consiliul Elevilor Școlii “George Emil Palade” își propune respecte următorul Regulament de constituire și funcționare:

 

Capitolul I-Dispoziții generale

Art.1: Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Învățământului și ale Consiliului Național al Elevilor din Romania, a cărui organizare și funcționare a fost reglementată prin OMECTS  nr.4247 din 26.06.2010.

Art.2: Conține normele de organizare și funcționare a C.Ș.E.”George Emil Palade”, din Buzău, prevederile lui fiind obligatorii în special pentru membrii săi și comunicate profesorului consilier, profesorilor diriginți și conducerii unității de învățământ.

Art.3: Membrii C.Ș.E. trebuie să respecte acest regulament, și în caz de nevoie, să apere în mod argumentat interesele elevilor pentru dezvoltarea unui climat școlar adecvat, care să aibă la bază norme de educație civică autentică, în vederea formării unor cetățeni responsabili.

Art.4: Relațiile dintre membrii C.Ș.E. și relația cu profesorul consilier, sau cu celelalte cadre didactice, se bazează pe respect reciproc, loialitate, integritate, inovație și voluntariat.

 

 

 

Capitolul al II-lea-Organizarea și funcționarea C.Ș.E. „G.E.Palade”

 

Art.1: Consiliul Școlar al Elevilor – C. Ș. E. (la nivelul unității de învățământ) este alcătuit din reprezentanții claselor V-VIII, aleși în mod democratic la începutul anului școlar ( 20 sept.-11 oct.), și este condus de un Birou Executiv.

Art.2: Biroul Executiv al C.Ș.E. este format dintr-un președinte, ales în mod direct și democratic de membrii C.Ș.E., din trei vicepreședinți, care au obținut următoarele voturi (dacă unitatea de învățământ conține un nr. mai mare de 800 de elevi) și un secretar. Aceștia stabilesc programul ședințelor, putând fi asistați de profesorul consilier, și la nevoie, de consilierul psihologic al școlii. După fiecare ședință se întocmesc procesele-verbale în care se consemneză prezența, inițiativele, deciziile și programul de lucru al C.Ș.E.

Art.3: C.Ș.E. are în componență cinci departamente, care își desfășoară activitatea pe baza unor planuri de lucru în echipă, supuse aprobării Biroului Executiv.

Art.4: C.Ș.E. funcționează pe baza unui Regulament propriu elaborat de CJE/CME și adaptat la specificul și nevoile școlii, anexă la Regulamentul intern al unității de învățământ.

 

 

 

 

 

 

II.1. Biroul executiv:

 

Art.5: Atribuțiile președintelui

-       Conduce întrunirile și se asigură că discuțiile respectă punctele menționate pe agenda de lucru.

-       Participă la ședintele Consiliului de Administrație al Școlii în cadrul căruia reprezintă interesele elevilor.

-       Veghează ca întrunirile urmeze Agenda stabilită și ca punctele acesteia să fie acoperite.

-       Urmărește ca discuțiile fie corecte, ordonate și toți membrii să aibă po­sibilitatea să-și exprime punctele de vedere.

-       Prezintă conducerii școlii hotărârile C.E.

-       Are dreptul controleze activitatea comisiilor în care activitatea acestora nu este corespunzătoare sau în situația în care C.E. a deviat de la obiectivele sale.

-       Asigură  respectarea Regulamentului CSE.

-       Păstrează ordinea și disciplina în cadrul ședințelor CSE.

-       Reprezintă CSE la evenimentele la care este invitat.

-       Se consultă cu CSE înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele CSE.

-       Reprezintă elevii școlii în CLE/CJE.

-       Comunică CSE hotărârile luate în cadrul CJE și veghează la îndeplinirea sarcinilor primite.

-       Verifică periodic actualizarea dosarelor CSE.

-       Semnează procesele-verbale la sfârșitul ședințelor.

-       Îndeplinește și alte atribuții și însărcinări date de CJE.

 

 

Art.6: Atribuțiile vicepreședintelui

 

-       Preia atribuțiile președintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a le indeplini, și colaborează cu acesta în privința organizării CSE, implementării și organizării de proiecte, promovării CSE.

-       Exercită și atribuțiile ce îi sunt delegate de către președinte sau de CSE.

-       Primește propunerile venite din partea consilierilor și din partea ce­lorlalți elevi ai școlii.

-       Coordonează activitatea comisiilor existente.

 

 

 

Art.7: Atribuțiile secretarului

 

-       Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului.

-       Redactează procesele-verbale ale ședințelor.

-       Semnează procesele-verbale ale ședințelor și le depune în Mapa CSE.

-       Actualizează dosarele CSE.

-       Poate îndeplini și alte responsabilități primite din partea consiliului, președintelui sau a vicepreședintelui.

-       Este responsabil pentru elaborarea Agendei de întrunire și aducerea ei la cu­noștința consilierilor cu o săptămână înaintea ședinței.

-       Afișează deciziile luate la panoul C.S.E.

 

 

 

 

II.2: Membrii C.Ș.E:

 

Art.8: Atribuțile membrilor CȘE

 

- informarea  colegilor de clasă privind deciziile și dezbaterile de la  întruniri;

- desemnarea unui înlocuitor (dacă nu poate participa la o ședință);

- sustinerea în CSE, spre dezbatere, a propunerilor colegilor de clasă;

- sesizarea CSE cu privire la neregularitățile pe care le observă în școală;

- propunerea de proiecte;

- participarea la elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor;

- respectarea Regulamentul de ordine interioară a școlii și a  Regulamentului CSE;

- asigurarea legăturii între clasa pe care o reprezintă și CSE;

- formularea propunerii de  demitere a președintelui, vicepreședintelui sau a secretarului,  în situația în care sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetență din partea acestora.

 

Capitolul al III-lea: Departamentele C.Ș.E.

Art.1: Departamentele din cadrul unui C. Ș. E. sunt comisii specializate pe un anumit tip de activitate (mediu/ecologie, cultural-artistic, de sport/financiar/de informare, Avocatul elevului, mobilitate/informare/formare). Fiecare departament are un responsabil de departament și membrii din C.Ș.E sau din rândul elevilor.

Art.2:  Prin aceste departamente, C. Ș. E. colaboreaza cu conducerea unității de învățământ, profesori, autorități locale, ONG-uri de tineret, organizații care corespund profilului și cu asociațiile de părinți.

Art.3: Legătura cu fiecare clasă trebuie ținută prin membrii C. Ș. E., care au obligația să-și anunțe colegii de fiecare activitate desfășurată și, de asemenea, să comunice conducerii C. Ș. E. fiecare propunere venită din rândul elevilor. Pentru a comunica cu membrii C. Ș. E., se recomandă crearea unui grup de discuții unde să poată fi semnalate problemele sau poate avea un panou informativ, unde să fie prezentată activitatea și să fie anunțate viitoarele actiuni.

 

 

Capitolul al IV-lea: Ședințele C.Ș.E.

Art.1: Activitatea și prezența la ședințe a fiecărui membru este trecută în Mapa C.Ș.E. La încheierea unui an de activitate cei care au participat activ la ședințe și s-au implicat în activități primesc diplome și adeverințe semnate de către presedintele C.Ș.E  și de directorul  unității școlare.

Art.2: La ședințele C.Ș.E. participă obligatoriu reprezentantul din fiecare clasă și membrii departamentelor. Cadrele didactice sau alte persoane externe trebuie să aibă acceptul majoritatii C. Ș. E. pentru a participa la ședințe.

Art.3: Ședintele C.Ș.E. sunt conduse de către președinte iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Aceștia pot fi asistați de către consilierul educativ, la inițiativa C.Ș.E. Ședința se suspendă dacă nu sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii C.Ș.E. Dacă reprezentantul unei clase nu poate participa la o ședință, acesta este înlocuit de un alt coleg delegat de clasa respectivă.

Art.4: Întrunirile se desfășoară în mod regulat, conform unui grafic afisat in unitatea de învățământ. Ședințele pot avea loc în pauze sau după orele de curs. C.Ș.E. își desfășoară activitatea într-un spațiu special amenajat în incinta instituției de învățământ, care va pune la dispoziția C.Ș.E. logistica necesară desfășurării activității acestuia.

Art.5: C.Ș.E. se poate întruni, la nevoie, în ședințe extraordinare, și în afara graficului. Agenda întâlnirilor se realizează pe baza sugestiilor venite din partea elevilor, prin intermediul reprezentanților lor.

Art.6: C.Ș.E. funcționează pe baza unui Regulament propriu elaborat de CJE/CME și adaptat la specificul și nevoile școlii, anexă la Regulamentul intern al unității de învățământ.

 

 

 

Capitolul al V-lea: Evidența activității C.Ș.E.

 

Art.1: Pentru a păstra evidența activității CSE din școală se alcătuiește Mapa Consiliului Școlar al Elevilor. Aceasta conține:

 

 

 

Capitolul al VI-lea: Rolul profesorului consilier

 

Art.1: Profesorul consilier al Consiliului Elevilor are rol de facilitator – el asigură cadrul optim în care membrii grupului își desfășoară activitatea. Responsabilitatea sa este sprijinirea formării echipei elevilor, monitorizarea și sustinerea activității și a deciziilor lor.

Art.2:  Consilierul este familiarizat cu nevoile, problemele și posibilitățile elevilor din Consiliul Elevilor, respectă diferențele individuale și cunoaște caracteristicile de vârstă ale acestora. Profesorul consilier:

·      oferă elevilor sprijn și asistență;

·      ajută la organizarea evenimentelor;

·      contribuie la luarea deciziilor Consiliului, însă nu este cel care ia decizia ;

·      intermediază legatura Consiliului cu  cadrele didactice.